Gouritsmond Forum

Welkom by die Gouritsmond Forum se webblad.
In 1962 is die Erfhouers Vereniging gestig om die vooruitgang van Gouritsmond aan te help. Net erfhouers, hulle gades en kinders bo 18 mag hieraan behoort het.

Deur die jare is die naam verander na die Belastingbetalersvereniging van Gouritsmond en later na die Gouritsmond Forum, wat tweetalig is. Lede is ook nie meer beperk tot erfeienaars nie, maar enige persoon wie vir ‘n munisipale rekening verantwoordelik is, mag aansluit, sodat permanente inwoners wat nie erwe besit nie, ook lede mag word.

Die doelstellings is nog baie dieselfde: Om namens die lede en die gemeenskap op te tree in munisipale en ander kwessies, om die karakter van die dorp te bewaar en om tot beswil van die dorp en gemeenskap op te tree.

Ledegeld is tans R20,00 per persoon per jaar. (In 1962 was dit 25c)  Lidmaatskap verval elke jaar met die Jaarvergadering.

Die Algemene Jaarvergadering word elke jaar in die Desembervakansie gehou. Die Forum nooi almal vriendelik uit om die vergadering by te woon en aan  te sluit sodat u stem ook gehoor kan word.

Net ‘n paar sake waarmee die Gouritsmond Forum besig is:
 1. Begroting vir 2017/1
 2. Stormwaterdreinering
 3. Beskikbaarheidsfooie
 4. Herstel en onderhoud van strate
 5. Teerstrate vir Bietouville
 6. Deernishulp en toegewings vir bejaardes
 7. Blouvlagstrande
 8. Toegang vir honde op die strand

Die Gouritsmond Forum is die enigste inwonersorganisasie wat by die Hessequa Munisipaliteit geregistreer is en dus as mondstuk vir die gemeenskap erken word.

Ten einde te verseker dat die Gouritsmond Forum sover as moontlik op hoogte bly van gebeure en opinies in die dorp, is die Forum so wyd as moontlik betrokke by ander en belangegroepe in Gouritsmond. Komiteelede van die Forum dien op, of is lid van ‘n wye verskeidenheid komitees en organisasies: Albei die Wykskomiteelede dien op die Forum se komitee, Die Forum is betrokke by  die Gemeenskapspolisiëring Sub-forum, die Bewaringstrust, die Biblioteekkomitee, die Gouritz Estuary Management Forum, die Sportkomitee, die Boot- en Hengel Assosiasie, en die Dienssentrum

As u hierop wil kommentaar lewer of ander kwessies het waaraan u wil hê dat die Gouritsmond Forum aandag moet skenk, is u welkom om ons te kontak.
Aankondigings

 • Aansluitingsvorm kan hier afgelaai word.Kontakdetails

 • Posbus 215, Gouritsmond, 6696
 • gouritsmondforum@live.co.za


 • Voorsitter:
  • Elsa Bruggen - 028 745 3003
 • Sekretaris:

  • Karen Burger - 028 745 3022


NUUSBRIEF JUNIE 2019  

2019 het die pad begin stap en die halfpadmerk is reeds bereik. Vir dié van u wat nie hier woon nie, kan ons berig dat ons die afgelope tyd mooi reëntjies gekry het en dat die omgewing pragtig verander het. Die speldekussings het begin blom en die kanolalande begin ook geel vertoon.  
Baie dankie aan ons getroue lede wat weer by ons aangesluit het. Ons sterkte lê in getalle, want  sodoende het ons meer invloed en seggenskap. Daar het vanjaar tot dusver 84 lede aangesluit teenoor 2018 se 65. Die bestuur doen hul bes om sake van belang aan te spreek. Sukses is nie altyd onmiddelik nie, maar ons hou aan probeer. Indien daar van u is wat graag by ons wil aansluit, is u welkom om met enige van die ondervermelde bestuurslede te skakel. Diegene wat ons op bestuursvlak kan help is ook welkom. Ons dink ons kan ons bydrae tot die breë gemeenskap uitbrei, veral deur ons kennis en ondervinding waar nodig aan te bied.  
   
Ons wil u graag inlig oor n paar sake wat aandag geniet het:     

1     Kamera

Die inisiatief van die Gouritsmond Polisieforum om ‘n kamera wat die inkomende en uitgaande verkeer monitor, buite die dorp op te rig, was suksesvol.  Ondersteuning is ook van buite ontvang. Die bydraes was voldoende vir die installering van die kamera. Baie dankie vir u ondersteuning. Hier was weer gevalle van inbrake en dit wys maar weer hoe paraat ons moet wees.

Hou ook maar jou omgewing dop vir vreemde gedrag en rapporteer dit aan die Polisieforum (Jorrie Jordaan: Tel: 082 922 0013).

2     Perlemoenplaas

Na Aquinion se aansoek in 2018 het die Gouritsmond Forum (GMF) en verskeie individue en organisasies hul as belanghebbende partye geregistreer en insette gelewer om die aansoek teen te staan.  Op 21 Januarie 2019 het die Weskaapse Minister van Omgewing en Ontwikkeling egter die aansoek onder voorwaardes goedgekeur. Daar was tot en met 13 Februarie geleentheid gegee om appèl teen hierdie besluit aan te teken en die GMF, Sambreelliggaam en ander plaaslike organisasies en individue het appèlle ingedien. Die volgende is onder andere in ons en die ander appèlle aangespreek:
2.1 Die invloed van die groot getal werkers op Gouritsmond se infrastruktuur en die inbreuk wat dit op ons rustige leefwyse sal hê. Die oorgrote meerderheid  werkers sal ook van buite Gouritsmond moet kom.
2.2 Besoedeling van die see en kus asook die varswaterbronne.
2.3 Die moontlikheid dat die voorspelde styging van die seevlakke as gevolg van aardverwarming die kuspad onbruikbaar gaan maak, is ‘n groot risiko.
2.4 Daar is voorgestel dat die plaas eerder na ‘n area met al die nodige infrastruktuur en voldoende arbeid verskuif word.
Die aansoeker het hierop hoofsaaklik gereageer dat die appèlle nie nuwe inligting na vore         gebring het nie. Hulle was ook van mening dat die appèllante nie almal in die gemeenskap verteenwoordig het nie.

Die sambreelliggaam onder mnr Org Niewoudt het die bestaan van ‘n vleiland op die plaas onder die minister se aandag gebring.  Die minister het hierna die aansoeker opdrag gegee om ‘n vleilandspesialis aan te stel om die vleiland situasie te ondersoek aangesien dit nie aanvanklik deur hulle verklaar is nie. Hierdie saak word nog afgewag.

3     Ander

3.1 Die Gouritsmond Bewaringstrust is besig om ‘n Vis- en Fynbosfees te reël vir 19 - 20 Desember 2019. Die Forum sal ook hulle insette daar lewer.

 4    Hessequa Munisipaliteit

Die volgende is van die sake wat ons met hulle opgeneem het:
4.1 Ontkalking: Die ontkalkingsgedeelte van die proses is wel voltooi maar die vooraf filtrering moet nog voltooi word. Dit moes weens tegniese probleme met die tenderproses na die nuwe        finansiële jaar oorgedra word. Die proses is weer aan die gang.
4.2 Swembad/Getypoel: Die kontrakteur aan wie die tender vir die herstelwerk toegeken was, het hom onttrek. Daar moes weer met die tenderproses begin word. Die proses is ook aan die gang.
4.3 Van die sake wat hierdie finansiële jaar uit die begroting aangespreek moet word is die teer en plavei van strate wat in ‘n swak toestand is. Die Forum was betrokke by die opstel van ‘n prioriteitslys hiervoor. Die uitbreiding van die riool was ook deel van ons insette vir die begroting.
4.4 Brandgevaar. Die munisipaliteit het ruim hiervoor in geheel begroot, maar ons is steeds in gesprek met hulle om fasiliteite hier te skep vir die voorkoming en bestryding van brande.
4.5 Ablusie. Die geriewe is voorheen slegs 3 keer in ‘n week gediens en glad nie oor naweke nie. Dit word nou daagliks gedoen. Die geriewe by die rivier is afgesonderd en moet meer toeganklik en veilig gemaak word.
4.6 Waaisand. Die sand skep ‘n bedreiging vir die geriewe by die strand en ander eiendomme. Die lewensreddershuisie is tydelik verwyder en daar word met  Omgewingsake onderhandel om die waaisand te keer.
4.7 Kusbestuur. Hierdie bly ‘n probleem. Borde is langs die kus opgesit wat die mense verhoed om byvoorbeeld te kampeer en vuur te maak, maar wie dit bestuur en toepas is ‘n reuse vraag.
4.8 Biblioteek. Die biblioteek-ure is in ooreenstemming met die ander biblioteke in die streek aangepas.   Elsa van Bruggen en haar span het vrywillig voorheen die langer ure ingesit. Dankie aan die nuwe span van Johanna Myburgh wat dit ook nou oor vakansies doen.
4.9 Op versoek van die Forum is ‘n straatlig op die hoek van Kusweg en Voortrekkerstraat opgerig.
4.10 Tydens ‘n vergadering met Hessequa is die nuwe ruimtelike ontwikkelingsplan bespreek. Voorsiening is gemaak vir die uitlê van nuwe erwe wat ook erwe vir ‘n moontlike aftree-oord insluit. Selektiewe ontwikkeling is belangrik om veral die werkloosheid in Bietouville aan te spreek.

5    Algemene Jaarvergadering

Die Algemene Jaarvergadering vir 2019 is geskeduleer vir Vrydag, 27 Desember om 14:30 vir 15:00. As u enige voorstelle wil maak en nie self teenwoordig kan wees nie, kan u die voorsitter daarvan in kennis stel deur middel van epos.

Ons wil graag ons dank uitspreek teenoor Hessequa munisipaliteit sowel as Rdl Ben Smith vir die diens wat hulle aan Gouritsmond lewer binne die beperkte vermoëns van hulle begroting. Ons is ter deë daarvan bewus dat ons nie die enigste munisipaliteitskantoor is wat van hulle dienste afhanklik is nie. Terselfdertyd wil ons die munisipaliteit gelukwens met hul 5de agtereenvolgende skoon oudit wat hulle van die ouditeur-generaal ontvang het.

Gouritsmond Forum bestuur:
Voorsitter: Nico Oosthuizen - ntoosthuizen@live.co.za - 0842816232
Linda Alberts - lindaalberts56@gmail.com - 0829331161
Dawie vd Merwe - anitavdmerwe1@gmail.com - 0730711977
Sekr: - Emmerentia Landsberg - emmerentialandsberg@gmail.com - 0833061437
Ben Baartman - 0737201341
Theuns Botha - theunisvbotha@gmail.com - 0766001058