Ander suksesse van die Trust is:
 • Regulasies vir die beheer van die rivier
  Die Trust het die afkondiging van regulasies vir die beheer van die rivier, eers deur die Plaaslike Raad van Gouritsmond
  ( Prov Koerant 5086, 15 Nov 1996), later deur die Distriksmunisipaliteit (Prov Koerant 5725, 15 Junie 2001) geïnisieer en later meegewerk aan Hessequa se gesamentlike regulasies vir al vier riviere binne die munisipale gebied (Prov koerant, 6594 ged 16 Januarie 2009).
 • Beheer- en bestuursplan vir die Gouritz
  Reeds in 1994 het die trustees die behoefte uitgespreek vir die daarstel van 'n behoorlike beheer- en bestuursplan vir die rivier en het mnr Tjeert Hoekstra, CapeNature, 'n konsepplan opgestel.  Dit is opgevolg deur 'n "Spatial Development Plan"  opgestel deur Dennis Moss konsultante in 2002.  Die Trust het egter gevoel dat die dokument (wat 'n gesamentlike projek was van die Trust, Langeberg- en Mosselbaai munisipaliteite), hoewel 'n waardevolle dokument, nie was wat hulle benodig het nie. Deur onderhandeling is die helfte van die koste (R40,000) terugverkry en is Cape Nature versoek om so 'n plan op te stel.  Diè taak behoort teen einde 2011 afgehandel te wees.  Sodoende sal ook aan die nuwe wetgewing:  "The Integrated Coastal Management Act" van 2008 voldoen word!  Dit sal beteken dat 'n "Estuarine Management Forum" met uitvoerende mag gestig sal word wat beheer en bestuur oor die rivier sal uitoefen.
 • Registrasie van die Sleephelling
  Die Trust het reeds in 2005 deur die munisipaliteit aansoek gedoen (aansoekfooi van R5000 betaal) om die sleephelling by die rivier geregistreer te kry.  Diè saak het om verskeie redes baie lank gesloer en uiteindelik is toestemming verkry by die betrokke munisipale amptenare om die saak direk met die betrokke owerheidsinstansies te onderhandel en is die sleephelling op 04 Oktober 2010 geregisteer, die eerste in die Hessequa gebied!
 • Opgradering van die Parkeerarea by die sleephelling
  Daar is reeds vroeg, na die stigting van die Trust, besef dat iets gedoen moet word om die area by die sleephelling meer gebruikersvriendelik te maak.  Die probleem was egter dat die sleephelling geleë is in 'n uiters sensitiewe gebied  -  midde-in 'n soutmoeras en dat die gebied van CapeNature gehuur word.  Artikel 11 (a) van die huurooreenkoms bepaal dat toestemming verkry moet word vanaf CapeNature voordat enige werk daar gedoen mag word.  Aanvanklike versoeke om die area, wat baie modderig was as gevolg van die slik wat met elke hooggety of vloed daar ingespoel is, te verbeter, is nie toegestaan nie.  In 1998 is vir die eerste keer toestemming verkry om 'n klompie vragte klip daar in te ry, om 'n jettie op te rig en om die parkeergebied af te kamp.  Die Omgewings-wetgewing van 1998 het tot gevolg dat benewens CapeNature ook die departement omgewingsake se toestemming vir sekere gelyste aksies verkry moes word.  In 1999 is magtiging verleen om die sleephelling self te herstel nadat die toon afgebreek het.  Gedurende Februarie 2000 spoel die jettie weg tydens 'n vloed en kon dit nie vervang word nie weens gebrek aan fondse en toestemming. In 2003 is 'n publieke vergadering gehou om te besin oor wat gedoen moet word om die parkeerarea te verbeter.  'n Konsep-plan wat  deur personeel van die destydse  Tuinroete-Kleinkaroo munisipaliteit opgestel is (Upgrading of the Gouritsmond Slipway and Parking Area) en in September 2005 voorgelê.   Intussen (2005-2008) is bykomende vragte klip ingery, die palingheining vervang en kennisgewingborde hernu.  Die departement omgewingsake het egter laat weet dat geen opgraderingsvoorstelle oorweeg sal word alvorens die sleephelling nie geregistreer is nie.  Noudat registrasie wel plaasgevind het, is met die amptenare van Hessequa ooreengekom dat die Trust 'n bydrae van R150,000 sal maak tot die opgradering van die sleephelling-area en is planne deur 'n munisipale amptenaar opgestel wat tans in oorweging is.  Intussen het die rivier, wat in vloed was, baie slik bo-oor die oppervlak, wat in 'n redelike toestand was, agtergelaat en sodoende die situasie gekompliseer.  Daar word nou op die munisipaliteit se reaksie gewag.
 • Uitroei van Indringerplante
  Indringerplante is 'n groot probleem in hierdie omgewing en die Trust het vroeg in sy bestaan besef dat die uitroei van indringerplante 'n prioriteit is.  Vir die afgelope tien jaar is by ses geleenthede geld bewillig vir die doel en is by twee geleenthede in samewerking met Coast Care dele van die meentgrond skoon gemaak.  Tans is opvolgwerk op 'n groot deel van die meentgrond aan die gang  en kan beweer word dat die meent redelik skoon is van indringerplante.  In die proses is natuurlik ook werk verskaf aan 'n groot getal andersinds werklose individue.
 • Skep van Omgewingsbewustheid by publiek
  Een van die doelstellings van die Trust waaraan deurgaans aandag gegee is, is die bewusmaking van die publiek tov die besondere waarde van ons sensitiewe omgewing.  Daar is veral, maar nie net, op die skoolkinders van ons omgewing gekonsentreer.  By verskeie geleenthede is poppekas-aanbie-dings gereēl waar kinders geleer is om ons natuurskatte te respekteer.  Lesings is ook vir volwassenes aangebied waar inligting deurgegee is oor omgewingswetgewing.  Dat hierdie pogings nie sonder sukses was nie, blyk daaruit dat in hierdie relatief klein gemeenskap, R106,000 byeengebring  'n ongewensde ontwikkeling in die hooggeregshof teen te staan.
 • Verklaring van deel van meentgrond as Natuurgebied
  Die nie-regeringsorganisasies in die dorp het saamgestaan en daarin geslaag om die mees sensitiewe omgewing van die meentgrond as natuurgebied verklaar te kry en sodoende te verseker dat verskeie uiters sensitiewe plante in hierdie omgewing behoue bly vir die nageslag.
 • Samestelling van 'n lys van voёls van die omgewing
  'n Lys van 233 voёls wat in hierdie omgewing gesien kan word is saamgestel en aan die publiek beskikbaar gestel by die plaaslike toerismekantoor en biblioteek.
 • Staproete
  Die Trust het 'n staproete ontwikkel met die oog daarop om besoekers bekend te stel met die verskillende plantegroei-tipes wat op ons meentgrond voorkom.  In sameweking met Coast Care en met harde werk van verskeie trustees is staproetes van 1.6, 3, 5 en 8 km ontwikkel wat stappers bekend stel met die verskillende plantegroei areas, nl.: Kus strandveld, Rivier Kusveld, Bosveld, Oorgangs fynbos, Duine Fynbos en Protea Fynbos.  Vir meer besonderhede hieroor, kyk na Flora en Fauna van Gouritsmond.
 • Skakeling met ander Bewaringsliggame
  Die Trust was betrokke by die ontstaan van die Gouritz Megapark wat later bekend gestaan het as die Gouritz Inisiatief en baie onlangs opgegaan het in die "Gouritz Cluster Biosphere Reserve", 'n Art 21 maatskappy.   Die Trust is dan ook jare gelede vereer met die toekenning:  "Trotse vennoot van die Gouritz Inisiatief".  Daarbenewens word deelgeneem aan aktiwiteite van die Mosselbaai Omgewings-vennootskap, bewareas in die omgewing, CapeNature en gemeenskapsorganisasies.
 • Teenstand teen ongewensde ontwikkelings en praktyke
  Die Trust is nie gekant teen ontwikkeling nie maar is sterk daarop ingestel om ongewensde, onvolhoubare ontwikkelings en praktyke te probeer verhoed.  Daarom registreer die Trust gereeld as geїnteresseerde en geaffekteerde party tov enige beoogde ontwikkeling of praktyk.   Sodoende is daarin geslaag om, saam met ander organisasies verskeie sulke ontwikkelings en praktyke te verhoed.
Van die frustasies vir die Trust is:
 • Gebrekkige wetstoepassing
  Daar is geen wetstoepassing instansie wat in Gouritsmond geleё is nie.  Die SAPD is 35 km (in Albertinia), Marine- en Kusbestuur is in Mosselbaai gesetel,  CapeNature se beamptes is in Riversdal en Omgewingsbeamptes bevind hulle in George.  Die gevolg is dat wetstoepassing nie na wense is nie en dat ten spyte van uitstekende wetgewing die omgewing in baie opsigte benadeel word.
 • Aanslae deur ontwikkelingsplanne
  Omdat die rvier en die omgewing uiteraard gesog is, is daar gedurig ontwikkelingsvoorstelle wat geevalueer moet word en, indien nodig, teengestaan moet word.  Die area is 'n area waarin water skaars is en wat gevolglik nie groot ontwikkelings kan akkommodeer nie.  Die publieke deelname wat deur die omgewingswetgewing moontlik gemaak word, vereis baie tyd en inspanning.
 • Vandalisme
  'n Groot probleem is vandalisme - aanwysings op die staproete word gevandaliseer, verbodtekens word geїgnoreer en voertuie word gebruik in areas waar dit nie toelaatbaar is nie.   Dit veroorsaak onnodige koste om nie te praat van moedeloosheid by diegene wat dieselfde taak maar oor en oor moet doen nie.
 • Onkunde van publiek
  Baie lede van die publiek is nog steeds nie werklik bewaringsbewus nie en is nie ingelig oor hoe hulle verkeerde optrede die welstand van die omgewing benadeel nie.  Dit is natuurlik ook 'n vingerwysing vir omgewingsbewaringsinstansies, insluitende die Trust, dat nie genoeg gedoen word om die publiek in te lig nie.  Daar is egter ook diegene onder die publiek wat nie wil gehoor gee nie maar eenvoudig volhard in hul onverskillige weë!